به نیاز تهران خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

فولاد ساختمانی -فولاد 30CRMOV9-فولاد 7707-میلگرد 7707

فولاد ساختمانی -فولاد ۳۰CRMOV۹-فولاد ۷۷۰۷-میلگرد ۷۷۰۷

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد ناودانی-ناودانی ناب-فولاد ناودانی ساختمانی

فولاد ناودانی-ناودانی ناب-فولاد ناودانی ساختمانی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 6580-فولاد vcn-فولاد vcn200

فولاد ۶۵۸۰-فولاد vcn-فولاد vcn۲۰۰

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 4021-میلگرد4021-فولاد زنگ نزن-لوله4021

فولاد ۴۰۲۱-میلگرد۴۰۲۱-فولاد زنگ نزن-لوله۴۰۲۱

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 4130 –گرد 4130 – میلگرد 4130-میلگرد 7218

فولاد ۴۱۳۰ –گرد ۴۱۳۰ – میلگرد ۴۱۳۰-میلگرد ۷۲۱۸

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 2550-میلگرد 2550-تسمه 2550

فولاد ۲۵۵۰-میلگرد ۲۵۵۰-تسمه ۲۵۵۰

تهران ۱۵ ساعت قبل
قوطی فولادی –قوطی پروفیل-قوطی فلزی-قوطی ستونی

قوطی فولادی –قوطی پروفیل-قوطی فلزی-قوطی ستونی

تهران ۱۵ ساعت قبل
1.2714-فولاد گرمکار-فولاد سکه زنی-فروش فولادگرمکار

۱.۲۷۱۴-فولاد گرمکار-فولاد سکه زنی-فروش فولادگرمکار

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد دریایی -فولاد کشتی سازی- فولاد دریاییA36

فولاد دریایی -فولاد کشتی سازی- فولاد دریاییA۳۶

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد ماشین سازی-فولاد خودروسازی

فولاد ماشین سازی-فولاد خودروسازی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد ابزار 2713-تسمه 2713-میلگرد 2713-مقطع 2713

فولاد ابزار ۲۷۱۳-تسمه ۲۷۱۳-میلگرد ۲۷۱۳-مقطع ۲۷۱۳

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 4541-میلگرد 4541-لوله 4541-فولاد زنگ نزن

فولاد ۴۵۴۱-میلگرد ۴۵۴۱-لوله ۴۵۴۱-فولاد زنگ نزن

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 7147-میلگرد 7147-گرد 7147-فولاد سمانته

فولاد ۷۱۴۷-میلگرد ۷۱۴۷-گرد ۷۱۴۷-فولاد سمانته

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 4301-میلگرد 4301-ورق 4301-تسمه 4301

فولاد ۴۳۰۱-میلگرد ۴۳۰۱-ورق ۴۳۰۱-تسمه ۴۳۰۱

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 4016-میلگرد 4016-ورق استیل 4016-تسمه استیل

فولاد ۴۰۱۶-میلگرد ۴۰۱۶-ورق استیل ۴۰۱۶-تسمه استیل

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 3343-میلگرد 3343-تسمه 1.3343-مقطع فولادی 334

فولاد ۳۳۴۳-میلگرد ۳۳۴۳-تسمه ۱.۳۳۴۳-مقطع فولادی ۳۳۴

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 2365-فولاد قالب سازی-میلگرد 2365

فولاد ۲۳۶۵-فولاد قالب سازی-میلگرد ۲۳۶۵

تهران ۱۵ ساعت قبل